Vad är CSR?

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

CSR är en av flera benämningar på detta område, andra är; Grönt företagande, SR (Social Responsibility), Hållbart företagande, CR (Corporate Responsibilty). Detta arbete innefattar dels ett ansvar gentemot ägare, anställda, kunder långivare, myndigheter och övriga intressenter samt ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget.

Att arbeta med CSR innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten och i samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver. Det senaste året har dock inneburit ett paradigmskift då företagen gått från att detta arbete är ett ”måste” till att det snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som svarar mot de krav och förväntningar som kommer från ett medvetet förhållningssätt till samhället och världen i stort.

Ett modernt företags ansvarstagande kan säga omfatta följande områden:

- Miljömässigt

Avfallshantering, energikonsumtion, utsläpp/föroreningar, biologisk mångfald

- Socialt och etiskt

Samhällspåverkan, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och produktansvar.

- Ekonomiskt

Långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning som inkluderar CSR-aspekterna

CSR handlar därför om mer än bara sponsring och filantropi utan snarare om att implementera och integrera dessa frågor i företagens kärnverksamhet. Att arbeta med dess frågor behöver inte vara så stort och komplicerat som det många gånger kan tyckas. Det handlar istället om att hitta områden inom verksamheten där man i möjligaste mån kan arbeta och praktiskt implementera dessa frågor, för att både internt och externt kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Således kan CSR komma att betraktas som en strategisk resurs och utvecklingsfaktor som tillför värdeskapande för verksamheten.

För att arbeta med CSR krävs som med all annan affärsutveckling att det finns en strategisk plan och en målsättning med arbetet.

Våra CSR-tips

CSR –  integrerat i hela företaget

CSR bör genomsyra hela företaget och alla verksamhetsgrenar. CSR är en managementfråga och beslutet att börja arbeta med dessa frågor bör komma från ledningsnivå och sedan integreras i hela företaget.

Börja småskaligt

Börja med att se till att alla anställda är informerade om vad CSR innebär samt vad ni som företag kan göra för att påverka. Bryt sedan ner det till vad varje individ kan göra i sin vardag för att gå i linje med företagets målsättning exempelvis återvinning, sopsortering, energibesparing mm.

Öppenhet och transparens

Det finns inget företag som är perfekt utifrån ett CSR perspektiv och det är prestationen baserad på varje verksamhets förutsättningar som är det viktiga. Allt kan inte göras på en dag och vid en ökad öppenhet och offentlig insyn ökar trovärdigheten i arbetet. Var även tydlig med att belysa affärsnyttan i ert CSR arbete för att förhindra ”greenwashing

Engagemang/samarbeten och leverantörskontakt

Även kravställningar och en öppen dialog gentemot leverantörer är viktigt för en förbättrad leverantörskedja. Detta är speciellt viktigt för företag som har sin produktion i länder med sämre socialt skyddsnät och bristande miljökontroll.

Att engagera sig i projekt för att dela med sig av sin kunskap eller bistå med finansiella medel är ett sätt att bidra till ett förbättrat civilsamhälle. Här väljer många företag att inleda samarbeten med ideella hjälporganisationer vilket kan vara en bra väg. Hjälporganisationer kan vara speciellt bra att samarbeta med om man vill engagera sig i är i något annat land då bristande kunskap om landet och situationen kan bli ett problem.

Följ upp och kommunicera

Att sätta upp mätbara mål i arbetet är ett bra sätt att påvisa aktiviteterna för ledning, aktieägare, anställda och andra intressenter. CSR handlar till en stor del om att bygga upp ett starkt varumärke vilket är ett långsiktigt arbete. CSR-arbetet måste därför kommuniceras på rätt sätt. Ta tempen på hur ert arbete mottags både internt och externt. Använd er sedan av Internet för att kommunicera ert arbete, mer CSR riktigt och bättre spridning kan du inte få.

Senaste profilerna

Swedish Beauty Factory – ekologisk hudvård


Kontakta oss

Epost: info@csrguiden.se
Tel: 08-55 11 01 99